บทเรียนออนไลน์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

QR CODE ครั้งที่ 1  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย เรื่อง การฟัง การดู การพูด

  QR CODE ครั้งที่ 2   ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน

 QR CODE ครั้งที่ 3   ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

 

ครั้งที่ 4 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียน

 QR CODE ครั้งที่ 4  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 5 เรื่อง วิชาภาษาไทย หลักการใช้ภาษา

 QR CODE ครั้งที่ 5  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 6 วิชาภาษาไทย เรื่อง วรรณคดี วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่ 6  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 7 วิชาภาษาไทย เรื่อง ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

 QR CODE ครั้งที่ 7   ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 8 วิชาภาษาไทย เรื่อง สร้างเครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 8  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 9 วิชาภาษาไทย เรื่อง  โรคระบาด

QR CODE ครั้งที่ 9  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 10 วิชาภาษาไทย เรื่อง  การป้องกันสารเสพติด

 QR CODE ครั้งที่ 10  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 11 วิชาภาษาไทย เรื่อง  ทัศนศิลป์ไทย

 QR CODE ครั้งที่ 11  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 12 เรื่อง วิชาภาษาไทย ดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย

QR CODE ครั้งที่ 12  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 13 วิชาภาษาไทย เรื่อง  ความภูมิใจในความเป็นไทย

 QR CODE ครั้งที่ 13  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 14 เรื่อง วิชาภาษาไทย มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 14  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 15 วิชา ภาษาไทยเรื่อง  บทเรียนจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 15  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 16 วิชาภาษาไทย  เรื่อง  ความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 17 วิชาภาษาไทย เรื่อง  วิธีการค้นหาตัวเอง

QR CODE ครั้งที่ 17  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 18 วิชาภาษาไทย เรื่อง รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
  

 

ครั้งที่ 19  วิชาภาษาไทย เรื่อง  องค์ประกอบของการวางแผนการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์