บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

QR CODE ครั้งที่๑ คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย เรื่อง การฟัง การดู

QR CODE ครั้งที่๒ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูด

QR CODE ครั้งที่๓ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 4 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน

QR CODE ครั้งที่๔ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียน

QR CODE ครั้งที่๕ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 6 วิชาภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่๖ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 7 วิชาภาษาไทย เรื่อง วรรณคดี วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่๗ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 8 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การวางแผนประกอบอาชีพแบบพอเพียง

QR CODE ครั้งที่๘ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 9 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สร้างเครือข่ายดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

QR CODE ครั้งที่๙ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 10 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง พัฒนาการของร่างกาย การดูแลสุขภาพ สารอาหารและโรคระบาด

QR CODE ครั้งที่๑๐ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 11 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง ยาแผนโบราณและสมุนไพร การป้องกันสารเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัยและทักษะชีวิตเพื่อการสื่อสาร

QR CODE ครั้งที่๑๑ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12 วิชาศิลปศึกษา เรื่อง ดนตรีไทย

QR CODE ครั้งที่๑๒ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13 วิชาศิลปศึกษา เรื่อง นาฏศิลป์ไทย

QR CODE ครั้งที่๑๓ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 14 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 เรื่อง การกำเนิดของไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า

QR CODE ครั้งที่๑๔ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 15 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 เรื่อง สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

QR CODE ครั้งที่๑๕ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 เรื่อง เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

QR CODE ครั้งที่๑๖ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 17 วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้า

QR CODE ครั้งที่๑๗ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 18 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง หลักการ แนวคิดของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่๑๘ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 19 วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่๑๙ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์