บทเรียนออนไลน์ระบบประถมศึกษา

ครั้งที่ ๑ การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

QR CODE ครั้งที่๑ คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ ๒ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

 

QR CODE ครั้งที่ ๒ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๓ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน

QR CODE ครั้งที่ ๓ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๔ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม

QR CODE ครั้งที่ ๔ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๕ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องร้อยละ การวัดความยาวและระยะทาง

QR CODE ครั้งที่ ๕ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๖ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาวและระยะทาง

QR CODE ครั้งที่ ๖ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๗ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

QR CODE ครั้งที่ ๗ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๘ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

QR CODE ครั้งที่ ๘ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ ๙ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศน์

QR CODE ครั้งที่ ๙ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ ๑๐ วิชาสุวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและพลังงานเพื่อชีวิต

QR CODE ครั้งที่ ๑๐ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๑๑ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานในชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์พลังงาน

 

QR CODE ครั้งที่ ๑๑ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๑๒ วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ ๑๒ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๑๓ วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ ๑๓ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ ๑๔ วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ ๑๔ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๑๕ วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องคิดเป็น

QR CODE ครั้งที่ ๑๕ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ ๑๖ วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการทำวิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่ ๑๖ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ ๑๗ วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการทำวิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่ ๑๗  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๑๘ วิชาลูกเสือ กศน เรื่องโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง เรื่องลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรม ของลูกเสือ วินัย และ ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ทักษะลูกเสือการเขียนโครงการ เพื่อพัฒนาชุมชน และสังค

QR CODE ครั้งที่ ๑๘ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ ๑๙ วิชา ลูกเสือ กศน เรื่อง ทักษะลูกเสือ,ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

QR CODE ครั้งที่ ๑๙ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์