บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

QR CODE ครั้งที่๑ คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ ๒ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ

QR CODE ครั้งที่ ๒ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม

QR CODE ครั้งที่ ๓ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว

QR CODE ครั้งที่ ๔ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ

QR CODE ครั้งที่ ๕ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ

QR CODE ครั้งที่ ๖ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 7 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

QR CODE ครั้งที่ ๗ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 8 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

QR CODE ครั้งที่ ๘ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 9 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเพื่อชีวิต

QR CODE ครั้งที่ ๙ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 10 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการใช้ประโยชน์

QR CODE ครั้งที่ ๑๐ ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 11 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 12 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 13 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 14 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 15 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายของปรัชญาคิดเป็น

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่16 วิชา ทักษะการเรียนรู้  เรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 17 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 18 วิชาลูกเสือ เรื่อง การลูกเสือไทย และการลูกเสือโลก

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 19 วิชาลูกเสิอ เรื่อง การเขียนโครงการ และการปฐมพยาบาล

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์