ประวัติ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกังแอน

 

  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบลกังแอน

 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกังแอน

ที่ตั้ง

     ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกังแอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรินทร์   ตั้งอยู่ที่ 331 บ้านปลูง หมู่ที่ 6 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์โดยทางรถยนต์ประมาณ 31 กิโลเมตร    

เนื้อที่

ตำบลกังแอนมีพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ไร่ หรือประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้คือ

ทิศเหนือ                         ติดต่อกับพื้นที่ อบต.ไพล กับ อบต.เชื้อเพลิง

ทิศใต้                             ติดต่อกับพื้นที่ อบต.บ้านพลวง

ทิศตะวันออก                    ติดต่อกับพื้นที่ อบต.ตาเบาทิศตะวันตก                     

ลักษะอาคาร: อาคารปูนชั้นเดียว อาคารใช้ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนหมู่บ้าน : ๑๘ หมู่

หมู่บ้าน

 

จำนวนครัวเรือน

(ครัวเรือน)

 

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้าน

-

-

-

-

หมู่ที่ 2 บ้าน

-

-

-

-

หมู่ที่ 3 บ้านทะเม็งตรัย

30

21

33

54

หมู่ที่ 4 บ้านยาง

233

277

261

538

หมู่ที่ 5 บ้านอังกัญ

39

43

51

94

หมู่ที่ 6 บ้านปลูง

200

314

308

622

หมู่ที่ 7 บ้านสัมพันธ์

129

149

163

312

หมู่ที่ 8 บ้านโคกมะกะ

4

5

5

10

หมู่ที่ 9 บ้านสีโค

232

303

333

636

หมู่ที่ 10 บ้านตาเสาะ

137

242

253

495

หมู่ที่ 11 บ้านตาลวก

131

162

166

328

หมู่ที่ 12 บ้านสวายทอง

172

252

250

502

หมู่ที่ 13 บ้านห้วยตาลวก

128

112

106

218

หมู่ที่ ๑๔ บ้านอัดแดก

182

324

293

617

หมู่ ๑๕  บ้านโซงซาง

84

121

146

267

หมู่ ๑๗  บ้านครองธรรม

22

18

19

37

หมู่ ๑๘  บ้านปลูง

111

166

171

337

 

 

 

 

 

รวม

1,834

2,509

2,558

5,067

 

๒.ด้านบุคลากร 

          กศน.ตำบลกังแอน มีบุคลากรที่รับผิดชอบตำบลกังแอน  จำนวน  ๒  คน ประกอบด้วย

                                         ๑. นางจูรินทร์พร  สานเล็ก           ตำแหน่ง              หัวหน้า กศน.ตำบลกังแอน

                                             ๒. นางสาวบุณยณัฐ บุญสุยา        ตำแหน่ง              ครู ศรช.บ้านปลูง