กศน.ตำบลกังแอน
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางจูรินทร์พร สานเล็ก

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 083-368-3125
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวบุณยณัฐ บุญสุยา

ตำแหน่ง : ครู ศรช
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 095-298-6040
เว็บไซต์ :