วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้ตกงาน , ผู้ว่างงาน , ผู้ที่รายได้ลดลง , ผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ , ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป ณ บ้านอัดแดก หมู่ที่ 14 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.โดยมี นางจูรินทร์พร สานเล็ก เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนางสาวบุณยณัฐ บุญสุยา เป็นผู้ช่วยวิทยากร