วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำเจลแอลกอฮอล์ หลักสูตร 3 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มผู้ตกงาน , ผู้ว่างงาน , ผู้ที่รายได้ลดลง , ผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ , ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป ณ บ้านสีโค หมู่ที่ 9 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.โดยมี นางจูรินทร์พร สานเล็ก เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนางสาวบุณยณัฐ บุญสุยา เป็นผู้ช่วยวิทยากร