ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร ครูกศน.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ณ พืนที่ ตำบลกังแอน โดยเป็นการให้ความรู้การใช้สื่อการเรียนการสอน การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ โดยมีการเว้นระยะห่างในการเรียน SOCIAL DISTANCING.....